Begeleiding

Op deze pagina kunt u meer lezen over de begeleiding die ik geef. In overleg zijn ook andere vormen van begeleiding/behandeling mogelijk. 


Leerbegeleiding  

Ik geef leerbegeleiding aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook volwassenen die in het dagelijks leven problemen ervaren met lezen, spelling, rekenen, aandacht, concentratie, faalangst of werkhouding kunnen een beroep op mij doen. 

Bij de leerbegeleiding wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde behandelingstechnieken en wordt de leerling op een creatieve manier geholpen. Als een leerling vastloopt met bepaalde leerstof, ligt dit vaak niet aan zijn/haar inzet, maar kan er sprake zijn van leer- of ontwikkelingsproblemen. Mogelijk is er behoefte aan een andere pedagogisch-didactische benadering dan die op school aangeboden wordt. De begeleiding is specifiek gericht op de aard en het leerprobleem van het kind. Door middel van intensieve en doelgerichte één-op-één begeleiding leert het hoe het de problemen aan kan pakken. Door het opdoen van succeservaringen krijgt de leerling weer plezier in het leren en verbeteren de leerresultaten. Zo worden ook zijn/haar kansen in de maatschappij vergroot. In een volle klas is het niet altijd mogelijk om optimaal hulp te bieden. Externe hulp kan daarom een goede aanvulling zijn.


Studiebegeleiding/huiswerkbegeleiding
Tijdens de studiebegeleiding wordt o.a. aandacht besteed aan studievaardigheden zoals het plannen en structureren van het huiswerk, agendabeheer, verschillende leerstijlen en het voorbereiden van toetsen. Zo nodig wordt het huiswerk overhoord. De studiebegeleiding richt zich op leerlingen in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs en volwassen studenten. Tevens geef ik huiswerkbegeleiding aan leerlingen in het basisonderwijs en leerlingen in het vierde leerjaar van het VMBO/ MAVO en praktijkonderwijs. Ik bied hulp bij alle vakken, en met name bij Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde/rekenen, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis.
Ook leerlingen/studenten die te kampen hebben met faalangst of concentratieproblemen kunnen zich aanmelden voor studiebegeleiding, evenals leerlingen/volwassenen bij wie het Nederlands niet de moedertaal is. Creatieve begeleiding
Ik geef creatieve begeleiding aan kinderen, ter ontspanning of als therapie. Er kan worden gewerkt met teken-, schilder- en boetseermateriaal. Eigen inbreng van materialen is ook mogelijk. In de creatieve activiteit kan het kind zich uiten en zijn fantasie kwijt. Eigen kunstzinnige ideeën van het kind worden aangemoedigd. Het plezier en de concentratie staan in de creatieve activiteiten centraal: het gaat om het proces, niet om het eindproduct. Spelenderwijs oefent het kind fijne motorische vaardigheden en leert het de eigenschappen van de materialen kennen. In een sfeer van vrijheid en vrolijkheid kan het zijn eigen belevenissen en ervaringen uitbeelden of weergeven waar zijn belangstelling naar uitgaat.


Voorschoolse en vroegschoolse begeleiding
Tijdens de voorschoolse en vroegschoolse begeleiding aan uw peuter of kleuter wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling / woordenschat, sociaal-communicatieve vaardigheden, voorbereidend lezen, rekenen en schrijven.