Werkwijze


Voorwaarden bij leerbegeleiding aan huis 
Om de kwaliteit van de begeleiding aan huis te waarborgen zijn er enkele eisen waar de ruimte bij u thuis aan moet voldoen:

● De ruimte moet afgesloten zijn van andere ruimtes ter bevordering van de concentratie bij het leren.
● In de ruimte kunnen tijdens de begeleiding geen andere mensen aanwezig zijn. De cliënt moet zich vrij kunnen voelen om te doen en zeggen wat hij/zij wil, zonder het idee te hebben bekeken te worden.
● In de betreffende ruimte moet een ruime (lege) tafel staan met minstens twee stoelen.
● In de ruimte moet zich een stopcontact bevinden om een laptop op aan te kunnen sluiten.


Intake
Na telefonisch overleg of via e-mail prikken we een datum voor een intakegesprek bij u thuis of in mijn praktijk. Het doel van dit gesprek is dat ik zoveel mogelijk informatie krijg, die van belang kan zijn voor de begeleiding. Indien er een onderzoeksrapport aanwezig is van een orthopedagoog of psycholoog, zou ik die graag willen lezen, als u daar geen bezwaar tegen heeft.
Als het om uw kind in het basisonderwijs gaat, zijn ook de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem van de school van belang. Hierbij denk ik aan methode gebonden toetsen, maar ook de cito-scores van de afgelopen jaren. Het is voor mij handig om hier een kopie van te hebben. In overleg zullen we dan vaststellen of het noodzakelijk is, dat ik zelf ook nog een aanvullend onderzoek afneem bij uw kind. Als het om uw kind in het basisonderwijs gaat, is hij/zij kort bij het intakegesprek aanwezig en wordt besproken welke problemen het kind zelf ervaart.
Tijdens het intakegesprek zal worden bekeken wat mijn praktijk voor u of uw kind kan betekenen. Mocht ik niet kunnen helpen, dan probeer ik gericht door te verwijzen.
Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend (exclusief eventuele reiskosten).


Werkwijze leerbegeleiding


Pedagogisch-didactisch onderzoek
Voordat de begeleiding start wordt uw kind zo nodig getest (pedagogisch-didactisch onderzoek).
Ook als u wilt weten of uw kind in het basisonderwijs op het landelijk gemiddeld niveau functioneert (dus geen achterstanden heeft), dan kunt u uw kind laten toetsen op verschillende leergebieden:
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spellen
Rekenen
Daarnaast is het mogelijk om onderzoek te doen naar het risico op dyslexie bij kinderen en adolescenten van 6,5 tot 16,5 jaar.

Handelingsplan
Op grond van de verkregen informatie (en met behulp van eventueel tijdens de eerste les of lessen uit te voeren diagnostische tests) stel ik een handelingsplan op. Dit handelingsplan bevat een samenvatting van de problematiek, de gestelde doelen en een plan van aanpak. Het is mogelijk dat het handelingsplan gedurende de begeleiding bijgesteld wordt als blijkt dat ook andere hulpvragen aan het licht komen.

De begeleiding
Er kan worden gekozen voor begeleiding bij technisch en begrijpend lezen, spelling, dyslexie, taal en woordenschatuitbreiding, Nederlands als 2e taal, rekenen/wiskunde, dyscalculie, voorbereiding van de CITO-toets, faalangst, concentratieproblemen en het leren leren. Ik maak gebruik van gespecialiseerde behandelingsmethoden die ertoe bijdragen dat het kind/de cliënt weer succeservaringen opdoet. Daarnaast worden (speelse) materialen ingezet die het plezier in leren en de motivatie bevorderen. 
Soms wordt er huiswerk meegegeven. Samen een boek lezen kan ook huiswerk zijn. 

De lessen kunnen variëren van 3 kwartier tot een uur. In overleg zijn ook kortere of langere lessen mogelijk. Samen wordt besloten wanneer de begeleiding plaats vindt. Indien nodig is begeleiding tevens mogelijk tijdens de schoolvakanties. 

Evaluatie
Gedurende de begeleiding wordt u ervan op de hoogte gehouden hoe het met uw kind gaat en wat de resultaten zijn. Indien gewenst wordt er een verslag geschreven.
In overleg met u wordt besloten wanneer de begeleiding stopt en of er eventueel een rustpauze wordt ingelast.

Werkwijze studiebegeleiding/huiswerkbegeleiding
Tijdens de studiebegeleiding wordt o.a. aandacht besteed aan het plannen van het huiswerk, agendabeheer, het voorbereiden van toetsen en het leren van studievaardigheden. Zo nodig wordt het huiswerk overhoord. De studiebegeleiding richt zich op leerlingen in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs en volwassen studenten. Tevens geef ik huiswerkbegeleiding aan leerlingen in het basisonderwijs. Ik bied hulp bij alle vakken, en met name bij Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde/rekenen, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis. 
Ook leerlingen/studenten die te kampen hebben met faalangst of concentratieproblemen kunnen zich aanmelden voor studiebegeleiding, evenals leerlingen/volwassenen bij wie het Nederlands niet de moedertaal is.
De begeleiding kan zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds plaatsvinden. In overleg met u wordt het aantal uren per week bepaald. Het aantal uren kan (indien nodig/wenselijk) per week variëren.


Werkwijze creatieve begeleiding voor kinderen

Na een kennismakingsgesprek met u en uw kind kan in overleg worden gekozen voor creatieve begeleiding van uw kind, ter ontspanning of als therapie. Er kan worden gewerkt met teken-, schilder- en boetseermateriaal. Eigen inbreng van materialen is ook mogelijk. In de creatieve activiteiten kan het kind zich uiten en zijn fantasie kwijt. Zaken uit het dagelijks leven kunnen een plek krijgen in een tekening, schilderij of werkstuk. Het kind is vrij om te maken wat het wil. Zo wordt de creatieve kant van het kind gestimuleerd.
De begeleiding vindt bijvoorbeeld één uur per week plaats. In overleg met u worden de duur van de sessies, het aantal en de frequentie bepaald.